خبر ورزشی آنلاین آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان را هم اکنون بخوانید. هر روز از اینجا تمام رخدادهای ورزشی را دنبال نمایید خبر ورزشی آنلاین تمام تلاش خود را برای جلب رضایت خوانندگان خود به کار میگیرد. فوتبال کشتی والیبال بسکتبال فوتسال و سایر رشته ها... http://varzeshi1.mihanblog.com 2014-04-17T02:17:18+01:00 text/html 2014-04-16T17:16:57+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر گل سوم بازی رئال – بارسا (فینال کوپا دل ری) http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25269 <object id="undefined" name="undefined" data="http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="320" width="569"><param name="movie" value="http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="config={&quot;key&quot;:&quot;#$91a8c9ed1c5201f9e8b&quot;,&quot;logo&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/logonull.png&quot;,&quot;fullscreenOnly&quot;:false,&quot;opacity&quot;:0},&quot;contextMenu&quot;:[{&quot;Dev By SAMANAMA&quot;:&quot;function()&quot;},&quot;Video Player v.2.1&quot;],&quot;clip&quot;:{&quot;bufferLength&quot;:3,&quot;autoBuffering&quot;:true,&quot;baseUrl&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com&quot;,&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;ads/player/file/file2.swf&quot;,&quot;duration&quot;:3,&quot;position&quot;:0}],&quot;url&quot;:&quot;http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/1/spain/coppa/real_2_1_barca.mp4&quot;},&quot;plugins&quot;:{&quot;gatracker&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.analytics-3.2.9.swf&quot;,&quot;events&quot;:{&quot;all&quot;:true},&quot;debug&quot;:true,&quot;accountId&quot;:&quot;UA-32695628-1&quot;},&quot;content&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.content-3.2.8.swf&quot;,&quot;top&quot;:5,&quot;right&quot;:10,&quot;width&quot;:165,&quot;height&quot;:45,&quot;display&quot;:&quot;none&quot;,&quot;style&quot;:{},&quot;closeButton&quot;:true,&quot;border&quot;:&quot;0px solid #000&quot;,&quot;borderRadius&quot;:0},&quot;dock&quot;:{&quot;left&quot;:15,&quot;horizontal&quot;:false,&quot;width&quot;:&quot;10pct&quot;,&quot;autoHide&quot;:false},&quot;controls&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.controls-3.2.15.swf&quot;,&quot;backgroundColor&quot;:&quot;transparent&quot;,&quot;backgroundGradient&quot;:&quot;none&quot;,&quot;sliderColor&quot;:&quot;#FFFFFF&quot;,&quot;sliderBorder&quot;:&quot;1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)&quot;,&quot;volumeSliderColor&quot;:&quot;#FFFFFF&quot;,&quot;volumeBorder&quot;:&quot;1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)&quot;,&quot;timeColor&quot;:&quot;#ffffff&quot;,&quot;durationColor&quot;:&quot;#535353&quot;,&quot;tooltips&quot;:{&quot;buttons&quot;:true,&quot;play&quot;:&quot;پخش&quot;,&quot;mute&quot;:&quot;بی صدا&quot;,&quot;pause&quot;:&quot;توقف&quot;,&quot;fullscreen&quot;:&quot;نمایش تمام صفحه&quot;},&quot;tooltipColor&quot;:&quot;#535353&quot;,&quot;progressColor&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bufferColor&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;tooltipTextColor&quot;:&quot;#ffffff&quot;}},&quot;playlist&quot;:[{&quot;bufferLength&quot;:3,&quot;autoBuffering&quot;:true,&quot;baseUrl&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com&quot;,&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;ads/player/file/file2.swf&quot;,&quot;duration&quot;:3,&quot;position&quot;:0}],&quot;url&quot;:&quot;http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/1/spain/coppa/real_2_1_barca.mp4&quot;}]}"></object> text/html 2014-04-16T17:16:19+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر گل دوم بازی رئال – بارسا (فینال کوپا دل ری) http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25268 <object id="undefined" name="undefined" data="http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="320" width="569"><param name="movie" value="http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="config={&quot;key&quot;:&quot;#$91a8c9ed1c5201f9e8b&quot;,&quot;logo&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/logonull.png&quot;,&quot;fullscreenOnly&quot;:false,&quot;opacity&quot;:0},&quot;contextMenu&quot;:[{&quot;Dev By SAMANAMA&quot;:&quot;function()&quot;},&quot;Video Player v.2.1&quot;],&quot;clip&quot;:{&quot;bufferLength&quot;:3,&quot;autoBuffering&quot;:true,&quot;baseUrl&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com&quot;,&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;ads/player/file/file5.swf&quot;,&quot;duration&quot;:3,&quot;position&quot;:0}],&quot;url&quot;:&quot;http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/1/spain/coppa/real_1_1_barcelona.mp4&quot;},&quot;plugins&quot;:{&quot;gatracker&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.analytics-3.2.9.swf&quot;,&quot;events&quot;:{&quot;all&quot;:true},&quot;debug&quot;:true,&quot;accountId&quot;:&quot;UA-32695628-1&quot;},&quot;content&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.content-3.2.8.swf&quot;,&quot;top&quot;:5,&quot;right&quot;:10,&quot;width&quot;:165,&quot;height&quot;:45,&quot;display&quot;:&quot;none&quot;,&quot;style&quot;:{},&quot;closeButton&quot;:true,&quot;border&quot;:&quot;0px solid #000&quot;,&quot;borderRadius&quot;:0},&quot;dock&quot;:{&quot;left&quot;:15,&quot;horizontal&quot;:false,&quot;width&quot;:&quot;10pct&quot;,&quot;autoHide&quot;:false},&quot;controls&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.controls-3.2.15.swf&quot;,&quot;backgroundColor&quot;:&quot;transparent&quot;,&quot;backgroundGradient&quot;:&quot;none&quot;,&quot;sliderColor&quot;:&quot;#FFFFFF&quot;,&quot;sliderBorder&quot;:&quot;1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)&quot;,&quot;volumeSliderColor&quot;:&quot;#FFFFFF&quot;,&quot;volumeBorder&quot;:&quot;1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)&quot;,&quot;timeColor&quot;:&quot;#ffffff&quot;,&quot;durationColor&quot;:&quot;#535353&quot;,&quot;tooltips&quot;:{&quot;buttons&quot;:true,&quot;play&quot;:&quot;پخش&quot;,&quot;mute&quot;:&quot;بی صدا&quot;,&quot;pause&quot;:&quot;توقف&quot;,&quot;fullscreen&quot;:&quot;نمایش تمام صفحه&quot;},&quot;tooltipColor&quot;:&quot;#535353&quot;,&quot;progressColor&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bufferColor&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;tooltipTextColor&quot;:&quot;#ffffff&quot;}},&quot;playlist&quot;:[{&quot;bufferLength&quot;:3,&quot;autoBuffering&quot;:true,&quot;baseUrl&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com&quot;,&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;ads/player/file/file5.swf&quot;,&quot;duration&quot;:3,&quot;position&quot;:0}],&quot;url&quot;:&quot;http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/1/spain/coppa/real_1_1_barcelona.mp4&quot;}]}"></object> text/html 2014-04-16T17:15:25+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر گل اول بازی رئال – بارسا (فینال کوپا دل ری) http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25266 <object id="undefined" name="undefined" data="http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="320" width="569"><param name="movie" value="http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.commercial-3.2.16.swf"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="config={&quot;key&quot;:&quot;#$91a8c9ed1c5201f9e8b&quot;,&quot;logo&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/logonull.png&quot;,&quot;fullscreenOnly&quot;:false,&quot;opacity&quot;:0},&quot;contextMenu&quot;:[{&quot;Dev By SAMANAMA&quot;:&quot;function()&quot;},&quot;Video Player v.2.1&quot;],&quot;clip&quot;:{&quot;bufferLength&quot;:3,&quot;autoBuffering&quot;:true,&quot;baseUrl&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com&quot;,&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;ads/player/file/file4.swf&quot;,&quot;duration&quot;:3,&quot;position&quot;:0}],&quot;url&quot;:&quot;http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/1/spain/coppa/real_1_0_barca_goal.mp4&quot;},&quot;plugins&quot;:{&quot;gatracker&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.analytics-3.2.9.swf&quot;,&quot;events&quot;:{&quot;all&quot;:true},&quot;debug&quot;:true,&quot;accountId&quot;:&quot;UA-32695628-1&quot;},&quot;content&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.content-3.2.8.swf&quot;,&quot;top&quot;:5,&quot;right&quot;:10,&quot;width&quot;:165,&quot;height&quot;:45,&quot;display&quot;:&quot;none&quot;,&quot;style&quot;:{},&quot;closeButton&quot;:true,&quot;border&quot;:&quot;0px solid #000&quot;,&quot;borderRadius&quot;:0},&quot;dock&quot;:{&quot;left&quot;:15,&quot;horizontal&quot;:false,&quot;width&quot;:&quot;10pct&quot;,&quot;autoHide&quot;:false},&quot;controls&quot;:{&quot;url&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com/ads/player/flowplayer.controls-3.2.15.swf&quot;,&quot;backgroundColor&quot;:&quot;transparent&quot;,&quot;backgroundGradient&quot;:&quot;none&quot;,&quot;sliderColor&quot;:&quot;#FFFFFF&quot;,&quot;sliderBorder&quot;:&quot;1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)&quot;,&quot;volumeSliderColor&quot;:&quot;#FFFFFF&quot;,&quot;volumeBorder&quot;:&quot;1.5px solid rgba(160,160,160,0.7)&quot;,&quot;timeColor&quot;:&quot;#ffffff&quot;,&quot;durationColor&quot;:&quot;#535353&quot;,&quot;tooltips&quot;:{&quot;buttons&quot;:true,&quot;play&quot;:&quot;پخش&quot;,&quot;mute&quot;:&quot;بی صدا&quot;,&quot;pause&quot;:&quot;توقف&quot;,&quot;fullscreen&quot;:&quot;نمایش تمام صفحه&quot;},&quot;tooltipColor&quot;:&quot;#535353&quot;,&quot;progressColor&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bufferColor&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;tooltipTextColor&quot;:&quot;#ffffff&quot;}},&quot;playlist&quot;:[{&quot;bufferLength&quot;:3,&quot;autoBuffering&quot;:true,&quot;baseUrl&quot;:&quot;http://video.varzesh3.com&quot;,&quot;playlist&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;ads/player/file/file4.swf&quot;,&quot;duration&quot;:3,&quot;position&quot;:0}],&quot;url&quot;:&quot;http://dl1.video.varzesh3.com/video/clip93/1/spain/coppa/real_1_0_barca_goal.mp4&quot;}]}"></object> text/html 2014-04-16T17:14:28+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر بایرن‌مونیخ حریف دورتموند در فینال جام‌حذفی شد http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25265 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> تیم فوتبال بایرن مونیخ به فینال رقابت‌های جام حذفی آلمان راه یافت.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="بایرن‌مونیخ حریف دورتموند در فینال جام‌حذفی شد" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00943495.gif" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی جام حذفی آلمان، تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان در ورزشگاه خانگی خود آلیانس آرنا و در حضور 71 هزار تماشاگر میزبان کایزرسلاترن بود که این دیدار در نهایت با نتیجه 5 بر یک به سود شاگردان گواردیولا به پایان رسید.<br><br>شواین‌اشتایگر در دقیقه 23، کروس 32، مولر 50 (پنالتی) و ماندزوکیچ 78 و گوتسه 90 برای بایرن در این دیدار گلزنی کردند و تک گل کایزرسلاترن را زولر در دقیقه 60 به ثمر رساند.<br><br>بدین ترتیب بایرن مونیخ به فینال این رقابت‌ها صعود کرد و حریف دورتموند در دیدار نهایی شد.<br><br>دورتموند شب گذشته موفق شده بود با نتیجه 2 بر صفر ولفسبورگ را شکست داده و راهی فینال شود.</font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-16T17:13:49+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر توقف منچسترسیتی و شکست خانگی اورتون http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25264 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> تیم فوتبال اورتون در دیداری خانگی تن به شکست دادد.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="توقف منچسترسیتی و شکست خانگی اورتون" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00938212.jpg" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">&nbsp;در دو دیدار عقب افتاده از هفته بیست و ششم لیگ برتر انگلیس و در مهم‌ترین مسابقه تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی خود اتحاد میزبان ساندرلند بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.<br><br>فرناندینیو خیلی زود و در دقیقه 2 دروازه ساندرلند را باز کرد. اما در ادامه در دقیقه 73 ویکهام بازی را به تساوی کشاند و همین بازیکن در دقیقه 83 گل دوم ساندرلند را زد تا سیتی در خانه متحمل شکست 2 بر یک شود.<br><br>اما سیتی بر فشار حملات خود افزود و موفق شد در دقیقه 88 توسط نصری بازی را به تساوی بکشاند.<br><br>منچسترسیتی با این تساوی 71 امتیازی شد و در رده سوم قرار گرفت و ساندرلند نیز با 26 امتیاز در قعر جدول ماندنی شد.<br><br>در دیدار دیگر تیم فوتبال اورتون میزبان کریستال‌پالاس بود که این مسابقه با نتیجه 3 بر 2 به سود کریستال‌پالاس به پایان رسید.<br><br>پانچئون در دقیقه 23 و دان 49 و جروم 73 برای کریستال پالاس گلزنی کرد و نای‌اسمیت در دقیقه 61 و میرالاس 86 برای اورتون گلزنی کردند.<br><br>اورتون با این شکست در امتیاز 66 باقی ماند و شانس کسب سهمیه خود را در رقابت با آرسنال کمرنگ‌تر کرد و پایین‌تر از آرسنال در رده پنجم باقی ماند.</font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-16T17:12:58+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر رئال مادرید قهرمان کوپادل‌ری شد http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25263 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> آخرین ال کلاسیکوی فصل در فینال جام حذفی اسپانیا با نتیجه بر یک به سود رئال‌مادرید به پایان رسید.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="رئال مادرید قهرمان کوپادل‌ری شد" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00945840.jpg" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">رئال‌مادرید با برتری برابر بارسلونا فاتح جام حذفی اسپانیا شد. بازی با قضاوی آقای ماتئو لاهوز و در ورزشگاه مستایا آغاز شد و اولین اتفاق بازی کارت زردی بود که در دقیقه 3 نصیب ایسکو شد؛ او با خطا نیمار را در میانه میدان متوقف کرد.<br><br>رئال مادرید خیلی زود به گل رسید؛ توپ ربایی عالی ایسکو از دنی آلوز در زمین خودی و شروع ضدحمله ای برق آسا، پاس تک ضرب بنزما و فرار دی ماریا که در نهایت درحالیکه آلبا اسکورتش می کرد، ضربه زمینی خود را به گوشه دروازه پینتو فرستاد.<br><br>در ادامه بازی روند آرامی به خود گرفت. بارسلونا 68 درصد مالک توپ و میدان بود اما برنامه خاصی برای رسیدن به دروازه مادریدی ها نداشت و دفاع خوب شاگردان آنچلوتی تمام فضاها را برای آنها بسته بود و هیچ توپی به چارچوب دروازه رئال مادرید نمی رسید تا نیمه نخست با برتری یک گله رئال‌مادرید به پایان برسد.<br><br>در آغاز نیمه دوم نیز دو تیم حملات زیادی روی دروازه هم ترتیب دادند و سپس مارک بارترا موفق شد از روی ضربه کرنر در دقیقه 68 بازی را به تساوی بکشاند اما این پایان کار نبود و گرت بیل موفق شد با حرکت انفرادی خود توپ را از بین پاهای پینتو وارد دروازه کند تا رئال مادرید برای نوزدهمین بار فاتح جام حذفی شود. </font></div> </td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-16T15:13:11+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر وداع تلخ شاگردان قلعه‌نویی با آسیا http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25262 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> تیم فوتبال استقلال با شکست مقابل الشباب از گردونه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="وداع تلخ شاگردان قلعه‌نویی با آسیا" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00038073.jpg" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">&nbsp;دیدار تیم های الشباب عربستان و استقلال از ساعت 22:05 در ورزشگاه فهد ملک برگزار شد.<br>نواف عبدالله شکرالله از بحرین قضاوت این بازی را بر عهده داشت. وی به هاشم بیک‌زاده و مهرداد اولادی از استقلال و سیاف البیشی و رافینیا از الشباب کارت زرد نشان داد.<br><br>استقلال که تنها برای بردن به زمین آمده بود و قلعه‌نویی از سه مهاجم در ترکیب آبی‌پوشان استفاده کرده بود در همان ابتدای بازی سوار بر توپ و میدان شد. شاگردان قلعه‌نویی در همان دقایق ابتدایی می‌توانستند روی ضربه عمران‌زاده به گل برسند که این اتفاق نیفتاد.<br><br>چند دقیقه بعد ایمان مبعلی فرصتی خوب برای گلزنی از روی ضربه کاشته داشت که این موقعیت هم از دست رفت.<br><br>بازی در همین شرایط دنبال می‌شد که الشباب می‌توانست روی ضربه سر مهاجمش در دقیقه 17 به گل برسد اما رحمتی توپ را مهار کرد.<br><br>در دقیقه 24 رافینیا بازیکن الشباب از چند بازیکن استقلال عبور کرد و با رحمتی تک به تک شد که دروازه‌بان استقلال توپ را به فرستاد.<br><br>بعد از این اتفاق بازی بیشتر در میانه زمین دنبال شد که در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل به پایان رسید.<br><br>با شروع نیمه دوم استقلال بازی را طوفانی آغاز کرد و و آبی‌پوشان در ابتدا می‌توانستند با ضربه سر اولادی به گل برسند اما این توپ گل نشد تا چند ثانیه بعد روی حرکت زیبا و پاس خوب حیدری، برهانی در دقیقه 46 گل اول استقلال را به ثمر برساند.<br><br>چند دقیقه بعد حرکت زیبای بازیکنان توپ را به اولادی رساند ولی ضربه خوب این بازیکن را دروزاه‌بان الشباب خوب دفع کرد و حتی ضربه سر برهانی هم در برگشت منجر به گل دوم نشد.<br><br>در دقیقه 61 بازی حرکت خوب بازیکنان الشباب منجر به ضربه خطرناکی شد که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.<br><br>در دقیقه 71 باز پاس رو به عقب خطرناک مدافعان استقلال نزدیک بود کار دست این تیم دهد اما رحمتی توپ را با تکل به بیرون فرستاد.<br><br>درست در دقایقی که الشباب بازی را در دست گرفته بود داور در اقدامی عجیب و در حالی که توپ به پشت اولادی خورد، اعلام پنالتی کرد تا شوک به آبی‌ها وارد شود. فرناندو هم در دقیقه 83 توپ را به گل تبدیل کرد تا بازی به تساوی برسد.<br><br>آبی‌ها که چیزی برای از دست رفتن نداشتند اقدام به حمله کردند اما این حملات جواب نداد تا اینکه در دقیقه 3+90 و روی یک ضدحمله در حالی رحمتی بیرون آمده بود گل دوم را دریافت کردند و در نهایت شاگردان قلعه‌نویی با شکست 2 بر یک مقابل الشباب با 4 امتیاز وداعی تلخ با آسیا داشتند.<br><br>ترکیب استقلال:<br><br>سید مهدی رحمتی، امیر حسین صادقی،حنیف عمران زاده، خسرو حیدری، هاشم بیک زاده، آندرانیک تیموریان، ایمان مبعلی (78 تونی کارلوالیو)،پژمان نوری، مهرداد اولادی، محمد قاضی و آرش برهانی</font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-16T11:33:22+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر ترکیب استقلال برابر الشباب مشخص شد http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25261 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار با الشباب عربستان مشخص شد.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="ترکیب استقلال برابر الشباب مشخص شد" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00946694.jpg" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">به نقل از سایت باشگاه استقلال، تیم فوتبال استقلال با این ترکیب به مصاف الشباب عربستان خواهد رفت.<br><br>سید مهدی رحمتی، امیر حسین صادقی،حنیف عمران زاده، خسرو حیدری، هاشم بیک زاده،آندرانیک تیموریان،ایمان مبعلی،پژمان نوری، مهرداد اولادی، محمد قاضی و آرش برهانی<br><br>دیدار دو تیم از ساعت 10:5 در ورزشگاه فهد بن ملک عبدالله آغاز خواهد شد.</font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-16T10:30:22+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر صعود فولاد خوزستان به یک هشتم نهایی http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25260 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> فولاد خوزستان با برتری مقابل جدی‌ترین رقیب خود به مرحله‌ یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="صعود فولاد خوزستان به یک هشتم نهایی" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00946853.jpg" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فولاد ایران از ساعت 17:30 در ورزشگاه غدیر اهواز میزبان الجیش قطر بود که این بازی در نهایت با نتیجه 3 بر 1 فولاد خوزستان به پایان رسید. رحمانی، رضایی و پریرا برای شاگردان فرکی گلزنی کردند تا پس از پیروزی سپاهان، دومین نماینده ایران نیز نتیجه خوبی به دست آورد.<br><br>در آغاز بازی فولاد یکی دو موقعیت نصفه و نیمه روی دروازه الجیش خلق کرد اما در ادامه الجیش روی یک ضد حمله نیلمار را در محوطه جریمه فولاد با سوشا مکانی تک به تک کرد و نیلمار نیز با ضربه پای راست دروازه فولاد را باز کرد.<br><br>پس از به ثمر رسیدن گل الجیش فولاد حملاتی را روی دروازه الجیش ترتیب داد و در نهایت روی پاس ساسان انصاری، بختیار رحمانی در دقیقه 20 بازی با یک ضربه برگردان زیبا گل تساوی فولاد را به ثمر رساند.<br><br>فولاد خوزستان در نیمه اول بازی چندین فرصت گلزنی روی دروازه الجیش خلق کرد که در یکی از این فرصت‌ها در دقیقه 44 بازی امید خالدی از سمت راست توپ را روی دروازه ارسال کرد و غلامرضا رضایی سرضرب و با پای راست دروازه حریف خود را باز کرد.<br><br>در دقیقه 58 بازی امید خالقی درون محوطه جریمه صاحب یک فرصت گلزنی شد که ضربه پای چپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه بیرون رفت.<br><br>در دقیقه 70 بازی لوسیانو پریرا روی پاس غلامرضا رضایی با دروازبان الجیش تک به تک شد اما نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه پای راست با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون می رود.<br><br>در دقایق پایانی فولاد می‌توانست اختلاف را بیشتر کند. شوت زمینی اما محکم پریرا این اتفاق را رقم زد تا فولاد با برتری 3 بر یک این بازی را به سود خود به پایان ببرد.<br><br>فولاد در این بازی با ترکیب سوشا مکانی، غلامرضا رضایی، مهرداد جماعتی، ساسان انصاری، امید خالدی، شهاب کرمی، بختیار رحمانی، سروش رفیعی (عبدالله کرمی دقیقه 79)، مهدی بدرلو، ایوب والی و لیندرو پادووانی وارد میدان شد.<br><br>الجیش نیز امروز با ترکیب احمد سوفیان ابونودا، محمد منتاری، خالد عبدالرئوف، عبدالرحمان ابکار، کوسه اولکی، مهد متهانی، مجید محمد، نیلمار هونوراتو داسبلوا، یوسف موفتح، ابوتمالیح، اندرسون ویرا مارتینز بازی را آغاز کرد.<br><br>در دیگر بازی این گروه بنیادکار ازبکستان از ساعت 17:30 میزبان الفتح عربستان بود که با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید تا همچنان شانسی هرچند اندک برای صعود داشته باشد.<br><br>با توجه به نتایج به دست آمده فولاد ایران با 11 امتیاز صعودش را از گروه قطعی کرد و برای صدرنشین تنها به یک تساوی در دیدار پایانی نیاز دارد. الجیش نیز با 8 امتیاز بالاتر از بنیادکار 5 امتیازی در رده دوم جدول این گروه قرار گرفت تا برای صعود تنها به یک امتیاز نیاز داشته باشد. </font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-04-16T10:13:29+01:00 varzeshi1.mihanblog.com احمد قنبری فر اخبار کوتاه از تیم ملی در آفریقای جنوبی http://varzeshi1.mihanblog.com/post/25259 <table id="NewsTable" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><h2 align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2"> تمرینات امروز تیم ملی به مدت 80 دقیقه که بیشتر ریکاوری بود در آفریقای جنوبی برگزار شد.</font></h2></td> <td align="left" valign="top"><img title="اخبار کوتاه از تیم ملی در آفریقای جنوبی" src="http://cdn3.varzesh3.com/files/Picture/00946710.jpg" height="150" width="200"> </td> </tr></tbody></table><table cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" border="0" width="95%"><tbody><tr><td colspan="3" height="3"><center><hr height="1" bgcolor="#999999" width="65%"></center></td></tr> <tr><td colspan="3"><div align="justify"><font color="#000" face="tahoma" size="2">تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز به مدت 80 دقیقه برگزار شد. در این تمرین بازیکنان ملی‌پوش زیر نظر دیگو آرژانتینی تمریناتی را انجام دادند و با دستور کی‌روش از فردا تمرینات تاکتیکی ملی‌پوشان آغاز می‌شود.<br><br>امشب کریم انصاری‌فرد و حامد لک به اردوی ملی‌پوشان کشورمان اضافه می‌شوند و قرار است برای اینکه دو بازیکن دچار مشکل نشوند مسئولان تیم ملی به فرودگاه بروند.<br><br>* در تمرین امروز ملی‌وپشان کشورمان هیچ فرد خاصی حضور نداشت، البته کی‌روش هم به دقت اطراف زمین را زیر نظر داشت که افراد اضافه در کنار زمین حضور نداشته باشند.<br><br>* برنامه‌های تمرینی امروز به بازیکنان داده شد، در این برنامه‌های تمرینی اعلام شده که تیم فوتبال کشورمان سه بازی تدارکاتی نیز دارد.<br><br>گفتنی است استفاده از دستگاه‌های بدنسازی و آب‌درمانی نیز برای ملی‌پوشان کشورمان در این اردو در دستور کار قرار گرفته شده است.</font></div></td></tr></tbody></table>