روزنامه های امروز ایتالیا به نقل صحبت‌های توهیر، دی سانتیس و ... پرداخته اند.


به گزارش "ورزش سه"، صحبت‌های دی‌سانتیس ، توهیر و بازگشت ویدال به یووه تیتر اول روزنامه های امروز ایتالیا را به خود اختصاص داده است.
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت با تیتر " انتقاد تند دی سانتیس از یووه" به نقل صحبت‌های گلررم درباره ی یوونتوس و ارتباط آنها با داورها پرداخته است
روزنامه کوریره دلو اسپورت با تیتر "رسوایی دیگر بس است" به نقل صحبت‌های توهیر درباره کالچوپولی پرداخته است
روزنامه توتواسپورت با تیتر " مراقبت ویژه" به بررسی های ویژه ی یووه روی زانوی ویدال اشاره دارد